Tüzüğümüz


HAREKETİN KURUMSALLAŞMASI VE TÜZÜĞÜMÜZ

 

Müslüman bireyler olarak yaşadığımız coğrafyada ve Dünyada gelişen olaylar karşısında İslami duruşumuzu ve tavrımızı belirleme,gelecek nesilleri ve toplumu İslami dönüşüm sürecine çekebilme ve bu sürecin niteliksel olgunlaşması, şüphesiz ki bu sürecin ilkesel yürüyüşüne ve sağlıklı kurumlar oluşturmaya bağlıdır.
Toplumların,devletlerin ve ideolojilerin kurumsal yapılanması Müslümanları kendi düşünce ve hareket sistemleri içerisinde kurumsallaşmanın gerekliliğine daha fazla ihtiyaç duyar hale getirmiştir.
Ancak Müslümanların kendi özgün kurumlarını inanç ve değerlerinin öngördüğü şekilde yapılandırması vazgeçilmez ön şart olmalıdır.
Müslümanların kurumsallaşması,Müslümanların şu veya bu kurumu olmalıdır psikolojisi içinde olmamalı reel anlamda kendi ihtiyaçlarını karşılamak ve toplumun İslami dönüşümüne katkı olarak düşünülmelidir.
Kurumsallaşma inanç ve düşüncenin topluma anlatılması ve eyleme aktarılması için gereken önemli bir husustur.
Öngörülen kurumsallaşma İslami kimlik,toplumsal dönüşüm,sosyal,bilimsel,kültürel, sanatsal aktivite gibi çalışmaları kapsamalıdır.
Kurumsal çalışmalar kimlik ve ilişkilerin organizeli olma sebebiyle oto kontrol sistemini de beraberinde getirecek bireylerin sapmasına da engel teşkil edecektir.
İslam düşmanlarının saldırı ve tuzaklarına karşı ilkeli çerçevesi çizilmiş toplu dayanışma ve direniş göstermek ve bu bilinçle hareket eden kurumlar oluşturmak toplumsal dönüşümü Allah’ın izni ile hızlandıracak ve bu şekilde kendimizi,ailemizi gelecek nesilleri bir bozulma,kokuşma sürecinden koruyacaktır.
Önce kendimizden,ailemizden,çocuklarımızdan başlayarak bir temizlenme dayanışma ve medeniyet hareketi başlatmalıyız.Bütün bunları gerçekleştirmek için kollektif bir yapı ortaya koymak zorundayız.Buda ancak özel kişilikten,tüzel kişiliğe geçerek yani kurumsallaşarak gerçekleşebilir.
Kurumsallaşmak şu anda kendi gerçeklerimiz ve Türkiye koşullarında ancak platform,dernek veya vakıf kurarak mümkün olabilecektir.
Yukarıda ortaya koyduğumuz genel hatlarıyla kurumsallaşma gereği bizim özelimizde şu anlamı taşımaktadır.Türkiyede İslami mücadele sürecinde geçmişte kader birliği yaptığımız sıkıntıları ve saldırıları birlikte göğüslediğimiz aynı misyon ve mücadele bilincine sahip olduğumuz kardeşlerimizle, günümüzde kokuşmuşluk,çürümüşlük,değerlerin sulandırılması İslamdışı güçlerin sosyal,kültürel,askeri baskı ve dayatmalarına karşı, Rabbimizin kitabında bildirdiği kardeşlik tarifine uygun bir bilinçle birbirimize sahip çıkma,paylaşma,her türlü olumsuzluklara organizeli ve toplu halde karşı koyma,kendimizi ve ailemizi gelecek nesillerimizi ortak akıl,ortak eylem,ortak ilke ve prensipler çerçevesinde koruma,muhafaza altına alma anlamını taşımaktadır.
Fatih Akıncıları Sosyal Yardımlaşma Ve Kültür Derneği Tüzüğü
A. BİRİNCİ BÖLÜM: DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE ŞUBELERİ
DERNEĞİN ADI
Madde 1. Derneğin adı Fatih Akıncıları Sosyal Yardımlaşma Ve Kültür Derneği’dir. 
DERNEĞİN MERKEZ VE ŞUBELERİ
Madde 2. Derneğin merkezi İstanbul’dur. Dernek yurt içinde ve yurt dışında uygun gördüğü yerlerde şubeler açabilir.
B. İKİNCİ BÖLÜM: DERNEĞİN AMACI
DERNEĞİN AMACI
 Madde 3. Dernek aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek için kurulmuştur.
1.       İnanç ve ahlak değerlerimizin öğrenilmesi, öğretilmesi, araştırılması, yaygınlaştırılması yolunda çalışmalar yaparak sosyal yapımızın manevi dinamikler yönünden güçlendirilmesine ve yeni nesillerin kendi medeniyetimiz ekseninde yetişmelerine katkı sağlamak.
2.       Toplumumuza ve mensubu olduğumuz medeniyet havzasına öncülük edecek kadrolar ve kurumlar oluşturmak.
3.       İlim, fikir, tarih, kültür, din, ahlak, iktisat, sanat gibi sahalarda toplumumuzun her yönden gelişmesine ve insanlarımızın üretkenliğine katkıda bulunmak.
4.       Üyeleri arasında ve tüm toplum katmanlarında yardımlaşma ve dayanışma ruhunu yaymak; ihtiyaç sahiplerine eğitim, gıda, giyim, sağlık, kira, yakacak vb. zaruri ihtiyaç alanlarında ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak.
5.       İnsan hak ve hürriyetlerine yönelik her türlü olumsuzluğa ve hukuksuzluğa karşı hak ve özgürlük bilinci oluşturmak; bu hususta her türlü çabayı sergilemek, bu alanlarda çalışma yapanlara destek olmak.
 6.       Dil, din, düşünce, eğitim, sanat, edebiyat vb. alanlarda nitelikli düşünceler/ürünler/anlayışlar/projeler üretilmesini, nitelikli düşüncenin öne alınmasını ve topluma yaygınlaştırılmasını sağlamak.7.        Dernek sosyal yardımlaşma, kültür, sanat, çevre, sağlık, eğitim ile hak ve özgürlükler alanında faaliyetlerde bulunur.
C. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: FAALİYETLER VE ÇALIŞMA SAHALARI

DERNEĞİN FAALİYETLERİ, ÇALIŞMA SAHALARI
Madde 4. Derneğimiz, en genel anlamıyla sosyal yardımlaşma ve kültür alanlarında faaliyetler yürütür. Diğer alanlarda yapacağı çalışmalar eğitim ve kültür alanlarını beslemesi ve bu sahalarda yapılanlara destek olması ölçüsünde derneğin faaliyetleri kapsamında yerini alacaktır. Öte yandan dernek, Eğitim ve Kültür alanlarını kendisi için öncelemekle birlikte diğer alanlarda gerçekleştirilebilecek her türlü faaliyet için öncülük yapma, yapılanlara destek olma, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapma düşünce ve anlayışını da taşımakta olup, bu anlayışın yaygınlaştırılmasını da amaçları arasında görmektedir. Bu sebeple aşağıda zikredilen amaçları Eğitim ve Kültür alanları için üst amaçlar; diğer alanlar için katkı, destek, dayanışma bağlamında üst amaçları destekleyici amaçlar olarak değerlendirmek yerinde olur.
Dernek amaçlarını gerçekleştirebilmek için;
1.       İlgili mevzuat hükümlerince kurulabileceği öngörülen özel eğitim ve öğretim kurumları (ana okulları, ilköğretim okulları, liseler, , kurslar, dershaneler, etüt eğitim merkezleri vb.) kulüpler, spor tesisleri, kültür-sanat merkezleri, kültür ve sanat çalışma atölyeleri, ilmi araştırma merkezleri, enstitüler, arşivler, kütüphaneler, okuma salonları, misafirhaneler, lokaller, yurtlar, pansiyonlar, kreşler, huzurevleri, çocuk yuvaları, çocuk evleri, çocuk bakıcılığı yapılacak ortamlar, yetimhaneler, fakirhaneler, ıslahevleri, imarethaneler, aşevleri, sosyal ve kültürel faaliyetlerin sergilendiği salonlar, deney ve gözlem laboratuvarları, matbaalar, yayınevleri, bilumum basın kuruluş ve organları, atölyeler, fabrikalar, sanayi tesisleri, örnek çiftlikler ve ziyaret merkezleri açar, işletir, yahut bu tür müesseselere ortak olur.
2.       Her türlü örgün ve yaygın eğitim ve öğretim faaliyeti ile derneğin gayesine uygun çalışmalar içinde bulunan öğrencilere, öğretmenlere, ilim adamlarına, din adamlarına, araştırmacılara, doktorlara, mühendislere, avukatlara, yazarlara, çizerlere, sanatçılara, sporculara hasılı her meslek ve zümreden derneğin gayesine uygun çalışmalar yapan şahıslara, kuruluşlara maddi ve manevi yönden destek olur, burs, kredi, prim, ödül verir. Ayni ya da nakdi yardımlarda bulunur. Yurt içinde ve yurt dışında yapacakları çalışmaları organize ve finanse eder.
3.       Her dalda sportif aktivitelerde bulunur. Spor kulüpleri, spor okulları, izcilik kulüpleri, izcilik kursları, açar. Spor branşlarında başarılı olan sporculara ödüller verir. Yetişkinlere ve çocuklara yaz kampları için kamp yerleri, yaz okulları, tatil köyleri, tatil programları oluşturur, açar, işletir. Aile kulüpleri ve çocuk kulüpleri oluşturur.
4.       Kültürümüzün, örf ve adetlerimizin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için folklor merkezleri, halk oyunları, el sanatları, müzik, resim, hat, ebru, tezhip vb. alanlarda kurslar ve merkezler açar, işletir, sanatsal organizasyonlar yapar. İnsanlarımıza meslek edindirme, lisan öğretme, bilgisayar kullanımı vb. alanlarda yardımcı olur.
5.       Acil yardım, can kurtarma, afet bölgelerinde arama-kurtarma faaliyetleri, ilaç bağışı, kan bağışı, sağlık rehberlik hizmetleri vb. hususlarda gerekli organizasyonları yapar, yapılanları destekler, bu alanlarda toplumsal bilincin yükselmesi için çalışır.
6.       Çevre bilincini geliştirme yolunda çalışmalar yapar, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak bu alandaki faaliyetlere destek verir.
7.       Yol, köprü, çeşme, su şebekesi, dinlenme yeri, piknik yeri, park, oyun parkı, sosyal ve kültürel tesisler, cami vb. yapıları yaptırır, tamir işlerini üstlenir veya yapılmasına yardımcı olur.
8.       Sosyal yardımlaşma ve dayanışma ruhunu artırıcı etkinlikler düzenler, organizasyonlar yapar. Dul, yetim ve muhtaçlara ayni ve nakdi yardımlarda bulunur. Sünnet ve düğün organizasyonları yapar. Kermesler düzenler.
9.       Üyeleri ve muhatapları arasında ihtiyacı olanların ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla yardım sandıkları kurar. Üyeleri ve muhatapları arasında kişilere uygun işler ve işlere uygun kişiler bulunmasına yardımcı olacak çalışmalar yapar.
10.   Yurt içinde ve yurt dışında herhangi bir sebeple (savaş, deprem, sel vb.) mağdur ve muhtaç duruma düşmüş insanlar için yardım kampanyaları düzenler, elde edilen ayni ve nakdi yardımları bizzat ya da işbirliği yapılabilecek diğer kurum ve kuruluşlar vasıtasıyla insanlara ulaştırır.
11.   Her türlü ilmi, kültürel, sosyal sahalarda seminerler, toplantılar, paneller, konferanslar, sempozyumlar vb. çalışmalar yapar.
12.   Amaçları doğrultusunda her türlü süreli-süresiz basın yayın faaliyetlerinde bulunur, basın yayın organlarında alanı ile ilgili sayfalar, köşeler; radyo ve TV istasyonları için programlar, halka yönelik video, sinevizyon, multivizyon ve benzeri programlar hazırlar, hazırlatır ve yayınlatır. Alanı ile ilgili olarak internet ortamında her türlü faaliyette bulunur.
13.   Konularında uzmanlık sahibi olan kişilere her türlü ilmi, kültürel, sosyal, ekonomik sahalarda araştırmalar, anketler, kamuoyu yoklamaları, telifler, tercümeler yaptırır. Bu çalışmaların neticelerini basılı-sesli-görüntülü yayınlar halinde neşreder veya neşrettirir.
14.   Müzik, resim, karikatür, şiir, makale, tiyatro, film, dizi, belgesel, sinema vb. çalışmalar yapar, yaptırır, bunları kültür-sanat faaliyetleri tarzında sunar ya da sunulmasına yardımcı olur. Bu alanlarda yarışmalar vb. organizasyonlar yapar.
15.   Yurt içinde ve yurt dışında çok yönlü geziler, kamplar, konferanslar, paneller, açık oturumlar, sergiler, yarışmalar, şenlikler, piknikler, gösteriler, fuarlar, festivaller vb. faaliyetler düzenler ya da düzenleyen şahıs ve kuruluşlarla işbirliği yapar.
16.   Dernek amacı doğrultusunda özel şahıslar, tüzel kişilikler, özel ve resmi kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar, işbirliği zeminleri oluşturur, uygun gördüğü kurum ve kuruluşlarla üst yapılar, platformlar, federasyonlar, konfederasyonlar vb. çatılar oluşturur. Var olanlara üye olabilir.
17.   Kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler, ses ve sahne gösterileri, özel günler ve geceler, ziyafetler düzenler. Derneğe gelir temin etmek ve/veya tanıtım amacıyla fuarlar, kermesler, sergiler, geziler, konserler vb. sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunur veya bu türden faaliyetlere katılır.
18.   Arşiv oluşturur, plan ve proje yaptırır, yarışmalar açar ve bu yarışmaların sonucunu uygular.
19.   Amaçları doğrultusunda her türlü hizmeti sunabilmek için vakıflar, iktisadi işletmeler vb. birimleri kurar ve işletir. Bu faaliyetler için gerekli personeli istihdam eder ve yetiştirir. Uygun gördüğü üst platformlara, federasyon ve konfederasyonlara üye olabilir.
20.   Dernek, faaliyetlerini yürütmek için her türlü menkulü, gayrimenkulü, emlakı, aracı, gereci, eşyayı yahut hakkı bağış olarak kabul eder, satın alır ve kullanır; kendisine bağlı birimlere, kurumlara, kişilere, organlara ve derneğin gayesine uygun faaliyet gösteren diğer kişilere, kuruluşlara kullandırır. İlgili mevzuat dahilinde bütün bu alınmış ya da kabul edilmiş şeyleri satar, devreder, kiralar yahut bağışlar.
21.   Dernek uygun gördüğü kişilere burs verir. Amaçları doğrultusunda akademik çalışmaları finanse eder, yurtdışına öğrenci gönderir, yoksul ve ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitimlerinin her kademesinde karşılıksız destek verir, bu amaçla burs verir, lokal ve öğrenci yurdu açar.
22.   Dernek, yapılan her türlü ayni ve nakdi yardımları, hibeleri, bağışları, aidatları kabul edip, amacına uygun olarak kullanır ya da kullandırır.
23.   Derneğin malvarlığını artırmak için iktisadi teşebbüslerde bulunur, şirketler, işletmeler kurar ya da kurulmuş olanlara ortak olur. Hisse senetleri vb. şeyleri satın alır ve satar. Nakdi değerlerini gerekli gördüğü hallerde döviz ya da altın olarak değerlendirir.
24.   Derneğin amacını gerçekleştirmeye yarayacak diğer işleri, hizmetleri, faaliyetleri yapar ya da yaptırır.
25.   Üyesi olan tüzel kişileri (vakıflar, dernekler) usul çerçevesinde denetler.