Eğitim Stratejimiz

 

EĞİTİM STRATEJİMİZ VE METODUMUZ

Fatih Akıncılar misyonu etrafında bir araya gelen bizler kendimizi tanımlarken ‘Ümmet bilinciyle, kardeşlik ve paylaşmayı ön planda tutarak hayatın her alanında yaptığımız her işi ve yapacağımız her işi Allah’ın rızasına uygun yapabilmenin yollarını arayan insanlar olarak ifade ediyoruz. Toplumsal ve evrensel İslami dönüşümün önünü açabilmek ve bu amaca katkıda bulunmak genel stratejimizdir.

Genel stratejimize uygun olarak kültür, siyaset, sanat, bilim ve sosyal alanlarda proje üretmek ve bu projeleri hayata geçirecek metotlar belirleme zorunluluğumuz vardır. Metotsuz projesiz hareket ettiğimizde ideallerimizin yalnızca sözde kalacağı muhakkaktır, bu sebeple bir oluşumun veya yapının toplumda etkin ve saygın olabilmesi o oluşum ve yapının eğitilmiş, bilgili, bilinçli bireylerden oluşmasına bağlıdır.

Fatih Akıncıları olarak nasıl misyon, temel ilke ve prensiplerimizi açık,anlaşılır, net bir şekilde ortaya koyduysak Eğitim Stratejimizi ve metodumuzu da aynı netlik ve anlaşır şekilde ortaya koymak zorunluluğumuz vardır.Hareketimizin bu günkü ve ileride ki geleceği noktaları göz önünde bulundurarak herhangi bir sapma ve yön değiştirme tehlikesine karşı otokontrol sistemi oluşturmak için her alanda misyonumuz ve temel ilkelerimize uygun strateji ve metodu şimdiden belirlemek ve sağlam temellere oturtmak zorundayız.Bu gerçekten yola çıkarak eğitim stratejimizi ve metodumuzu aşağıda deklere edeceğimiz şekilde belirlemiş bulunmaktayız.

 

EĞİTİM STRATEJİMİZ:

Toplumda İslami dönüşümü sağlayacak bilgili, bilinçli bireyler yetiştirmek genel eğitim stratejimizdir.

Hedefimiz insan eğitimi olduğundan her yaştaki ve gruptaki insanlara yönelik çalışma ve eğitim projelerimiz olmalıdır.

İnsanlar topluluğu – Çocuklar, gençler, yetişkinler ve ailelerden müteşekkil olduğuna ve bunların hepsi bir arada toplumu meydana getirdiğine göre, toplumsal İslami dönüşümü sağlamak , ve toplumu meydana getiren her katman için genel stratejimiz çerçevesinde ayrı, ayrı fakat bir zincirin halkaları gibi birbirini tamamlayan metot ve projeler üretmeliyiz.

İslam medeniyetinin başlangıcı ve hayata geçirilmesi üç insanla başlamıştır. Bu üç insan Sevgili Peygamberimiz, Hz. Hatice ve Hz. Ali’dir. Yani erkek, kadın ve çocuk. İslam medeniyetinin temel taşlarının bu üç insandan oluştuğunu ve daha sona tüm dünyayı nasıl sarstığı ve kuşattığı gerçeğini hepimiz biliyoruz. Bugün İslam medeniyetinin yeniden inşası, toplumsal İslami dönüşümle; toplumsal İslami dönüşümse bu üç mihenk taşı ile gerçekleşebilecektir. Erkek, kadın ve çocuktan meydana gelen bu üç mihenk taşı aynı zamanda bizim eğitim stratejimizin de temelini oluşturmaktadır.

Fatih Akıncıları olarak ‘Her Müslüman kendi kapısın önünü temizlerse, tüm mahalle tertemiz olur’ mantığı ile hareket ederek, yaşadığımız coğrafyanın bir parçasını da bizlerin oluşturduğu toplumumuzun, kültürel değerleri, örf, adet ve geleneklerini de göz önünde bulundurup insanımızı buna göre bir eğitim süreci ve süzgecinden geçirerek bilgili, bilinçli Müslüman insanlar yetiştirmeliyiz.

Eğitim stratejimizde hedef kitle çocuklar, gençler, yetişkinler ve aileler olmalıdır. Buna göre eğitim metodumuz dört ayrı grupta, her grubun özelliğine uygun fakat bir zincirin halkaları gibi birbirini tamamlayacak şekilde düzenlenmelidir.

Genel eğitim stratejimize ve misyonumuza uygun metot ve projeler belirlendikten sonra bu metot ve projeleri hayata geçirecek, uygunluğunu takip edecek ve kontrolü elinde tutacak kendi yapımız içinden belirleyeceğimiz insanlardan oluşan bir eğitim komisyonu oluşturulmalıdır.

EĞİTİM KOMİSYONU:

 1. Hareketimizin misyonuna, temel ilke ve prensiplerine bağlı icra kurulu üyelerinden seçilecek şahıslardan oluşur.
 2. Tüm eğitim çalışmalarından sorumludur. Belirlediğimiz eğitim stratejisi ve metodu çerçevesinde teknik donanım, kaynak eğitimci ve imkanları oluşturmakla mükelleftir.
 3. İcra Kuruluna karşı sorumludur.
 4. Kaç kişiden oluşacağına ihtiyaca göre icra kurulu karar verir.

EĞİTİM METODUMUZ:

Temel ilke ve prensiplerimizin birinci maddesine uygun olarak mezhep, mektep, meşrep farkı gözetmeksizin Kuran eksenli bir eğitim çerçevesi içerisinde Ehlisünnet anlayışı temeline oturtulacaktır.

Ehlisünnet anlayışını ön görmemiz yaşadığımız coğrafyada genel olarak ehlisünnet mezheplerinin yaygın olması ve Fatih Akıncıları hareketini oluşturan bireylerin bu mezhepleri benimsemiş olmasından kaynaklanmaktadır. Ancak diğer mezhep ve ekoller İslam çerçevesi dahilinde görülecek eğitim sürecinde bu mezhep ve ekoller hakkında da insanımız bilgilendirilip, bilinçlendirilecektir.

Eğitim metodumuzda Ümmet bilinci ve Kardeşlik ön planda tutulacak hiçbir mezhep dinin önüne konulmayacaktır. Her birey kendi mezhebini ya da ekolunu seçmekte kendi hür iradesi ile karar verme özgürlüğüne sahip olacaktır.

Eğitim çalışmalarımızda geleneksel kaynakların yanında çağdaş İslam düşünürlerinin eserlerine de yer verilecektir. Eğitim programlarımızda Din Kültürü, Genel Kültür, siyaset, sanat, bilim ve sosyal alanlarda Eğitim komisyonumuzun belirleyeceği eser ve eğitimcilerden istifade edilecektir.

Bireylerimizin İslam coğrafyası ve ümmet genelinde var ve etkin olan İslami hareket ve cemaatler hakkında, liderleri ve metotları da dahil her yönü ile bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

EĞİTİM ÇALIŞMALARINDA KURUM PROJELERİMİZ:

Aşağıda belirteceğimiz kurumsal projelerimiz imkânlar dahilinde düşünülecek, imkanlar oluştukça kurumlar hayata geçirilmeye çalışılacaktır.

 • Yaz Okulları
 • Dershaneler
 • Ana Okulları
 • İlköğretim Okulları
 • Orta Öğretim Okulları
 • Üniversiteler
 • Kültür Merkezleri
 • İnternet Yayıncılığı

EĞİTİM GURUPLARI UYGULANACAK DERSLER ve SOSYAL- SANATSAL-BİLİMSEL AKTİVİTELER:

İlköğretim çocukları : (Kız –Erkek)

 • Kuran okumayı öğrenme
 • İlmihal bilgileri
 • Peygamberler tarihi ve Dinler hakkında bilgi (yaşlarına uygun kaynaklardan)
 • Sembol olmuş şehidlerin hayatları
 • Arapça-İngilizce dil öğrenimi
 • Genel davranış biçimleri-Güzel ahlak

-Sosyal Aktiviteler :

 • Geziler –yarışmalar-spor-vs

-Sanatsal Aktiviteler:

 • Tiyatro-sinema –müzik-resim-hat-vs.

-Bilimsel Aktiviteler: Genel olarak (Çocuklar ve gençler için)

 • Çocuklarımız ve gençlerimiz özel yetenek ve becerilerine göre bilimsel aktivitelere yönlendirilecek, bu hususta çalışma yapan kurum ve kişilerin programları, yakından takip edilerek, lüzum görüldüğünde çocuklarımız bu programlara dahil edilecektir.
 • Bilimsel alanlarda yetenek beceri yarışmaları düzenlenecek, bu yarışmalarda ön plana çıkan çocuklarımız Derneğimizin imkânları nispetinde maddi ve manevi anlamda desteklenecektir.
 • Uzun vadede Akıncılar misyonunu içine sindirmiş Akademisyen ve Bilim adamları yetiştirme temel hedefimiz olacaktır.
 • Üretileni kullanan değil, kullanacağını üreten Akıncı kimliğine sahip bilim adamaları
  yetiştirmeye gayret edilecektir.

-Genç Erkekler:

 • Kuran okumayı öğrenme
 • Tefsir ve meal çalışması
 • İlmihal ve Fıkıh dersleri
 • Hadis Dersleri
 • Mezhepler Tarihi
 • Peygamberler Tarihi- Dinler Tarihi
 • Kuran Terminolojisi
 • Akıncılar Misyonu- Temel İlke ve Prensipleri
 • İslami Hareketlerin ve cemaatlerin tanınması
 • Sembol olmuş şehidlerin hayatları
 • Genel davranış biçimleri – Güzel Ahlak
 • Dünyada ve Türkiye’deki güncel konuların tartışılması
 • Çağdaş İslami düşünürlerin kitaplarının ve makalelerinin okunup değerlendirilmesi
 • Arapça – İngilizce Dil öğrenimi
 • Pratik hayat yönelik seminer ve kurslar (İlkyardım-diksiyon-yetenek-vs.)

-Sosyal Aktiviteler:

 • Okul ve mahalle çalışmaları
 • Geziler
 • Yarışmalar
 • Yardımlaşma Faaliyetleri
 • Kamplar
 • Spor –vs.

-Sanatsal Aktiviteler:

 • Tiyatro –Sinema
 • Müzik
 • Resim – Fotoğraf
 • Hat – vs.

-Bilimsel Aktiviteler:

 • Genel olarak belirlenen metot uygulanacaktır.

-Genç Kızlar:

 • Kuran okumayı öğrenme
 • Tefsir ve meal çalışması
 • İlmihal ve fıkıh dersleri
 • Hadis dersleri
 • Mezhepler Tarihi
 • Peygamberler Tarihi – Dinler Tarihi
 • Kuran terminolojisi
 • Akıncılar Misyonu- Temel İlke ve Prensipleri
 • İslami Hareketlerin ve cemaatlerin tanınması
 • Sembol olmuş şehidlerin hayatları
 • Genel davranış biçimleri – Güzel Ahlak
 • Dünyada ve Türkiye’deki güncel konuların tartışılması
 • Çağdaş İslami düşünürlerin kitaplarının ve makalelerinin okunup değerlendirilmesi
 • Arapça – İngilizce Dil öğrenimi
 • Pratik hayat yönelik seminer ve kurslar (İlkyardım-diksiyon-yetenek-dikiş –nakış –yemek yapımı vs.)

-Sosyal Aktiviteler:

 • Okul ve mahalle çalışmaları
 • Geziler
 • Yarışmalar
 • Yardımlaşma Faaliyetleri
 • Kamplar
 • Spor –vs.

-Sanatsal Aktiviteler:

 • Tiyatro –Sinema
 • Müzik
 • Resim – Fotoğraf
 • Hat – vs.

-Bilimsel Aktiviteler:

 • Genel olarak belirlenen metot uygulanacaktır.

-Yetişkin Hanımlar:

 • Kuran okumayı öğrenme
 • Tefsir – Meal çalışmaları
 • Hadis Dersleri
 • İlmihal ve Fıkıh dersleri
 • Mezhepler Tarihi
 • Peygamberler Tarihi- Dinler Tarihi
 • Kuran Terminolojisi
 • Akıncılar Misyonu- Temel İlke ve Prensipleri
 • İslami Hareketlerin ve cemaatlerin tanınması
 • Sembol olmuş şehidlerin hayatları
 • Sembol olmuş Müslüman kadınların hayatları
 • Genel davranış biçimleri – Güzel Ahlak
 • Dünyada ve Türkiye’deki güncel konuların tartışılması
 • Çağdaş İslami düşünürlerin kitaplarının ve makalelerinin okunup değerlendirilmesi
 • Arapça – İngilizce Dil öğrenimi
 • Pratik hayat yönelik seminer ve kurslar (İslam’da Aile yapısı – Anne –Baba hakları – İlk yardım-diksiyon dikiş- nakış-yemek yapımı-ev ekonomisi-vs.)

-Sosyal Aktiviteler:

 • Aile ziyaretleri (Yoksul aileler – şehid yakınları- cezaevine düşmüş Müslümanların aileleri)
 • Geziler
 • Okuma Yazma Kursları
 • Diğer dernek, vakıf, cemaat. vs. ziyaretleri
 • Kermes
 • Mahalle çalışmaları
 • Dünya Müslüman Kadınlar günü etkinlikleri (Hz. Fatıma doğum günü )
 • Toplumsal gösteriler vs.

-Sanatsal aktiviteler:

 • Tiyatro –Sinema
 • Müzik
 • Resim- Fotoğraf –Hat –vs.

-Yetişkin Erkekler.

 • Kuran okumayı öğrenme
 • Tefsir – Meal çalışmaları
 • Hadis Dersleri
 • İlmihal ve Fıkıh dersleri
 • Mezhepler Tarihi
 • Peygamberler Tarihi- Dinler Tarihi
 • Kuran Terminolojisi
 • Akıncılar Misyonu- Temel İlke ve Prensipleri
 • İslami Hareketlerin ve cemaatlerin tanınması
 • Genel davranış biçimleri – Güzel Ahlak
 • Dünyada ve Türkiye’deki güncel konuların tartışılması (sohbet şeklinde)
 • Çağdaş İslami düşünürlerin kitaplarının ve makalelerinin okunup değerlendirilmesi
 • Arapça – İngilizce Dil öğrenimi
 • Pratik hayat yönelik seminer ve kurslar (İslam’da Aile yapısı – Anne –Baba hakları – İlk yardım-ev ekonomisi- Bilgisayar -vs.)

-Sosyal Aktiviteler:

 • Güzel günlerin ihyası Bayramlaşma- Şehidler Günü-Kudüs Günü- Vahdet Haftası (Hz.Peygamberin Doğum haftası)
 • Toplumsal gösteriler .
 • Geziler
 • Mahalle çalışmaları
 • Yardım faaliyetleri vs.

-Sanatsal Aktiviteler:

 • Tiyatro –Sinema
 • Müzik
 • Resim- Fotoğraf –Hat –vs.

-Aile içi eğitim:

 • Ailemizin tüm fertlerini Derneğimizin Eğitim –sosyal- bilimsel ve sanatsal aktivitelerine katılmaları için teşvik etmek
 • Haftada bir gün ev halkı ile tefsir ve meal çalışması yapmak ve güncel konuları birlikte tartışıp değerlendirmek.
 • Anne-Baba, komşu hakları ve Akraba ilişkileri ile ilgili Aile bireylerimizi bilinçlendirmek.

-Sosyal Aktiviteler:

 • Eş, dost, akraba ziyaretleri
 • Esnaf ziyaretleri
 • Müslümanların yapacağı toplumsal aktivitelere ailece katılım
 • Mahalle çalışmalarına destek vs.

-Sanatsal Aktiviteler:

 • Aile bireylerini herhangi bir sanatsal aktiviteye teşvik etme vs.

Yukarıda belirttiğimiz hususlar Eğitim Komisyonunun kontrolünde imkânlar dahilinde gerçekleştirilmeye çalışılacak, zamanın şartlarına ve imkânlara göre geliştirilip değiştirebilecektir.
Bizler Allah’ın rızası için gayret gösterdiğimizde Rabbimizin imkânları ayaklarımızın altına sereceğine inancımız tamdır. Bu sebeple hedeflerimizi büyük tutup, umutsuzluğu düşmeden yolumuza devam etmeliyiz.

‘Allah’ın yardımı; sana ve sana uyan müminlere yeter.’ (Enfal/64)

‘Ey İnananlar siz Allah’ın dinine yardım ederseniz, O’da size yardım eder, savaşta ayaklarınızı sabit kılar.’ (Muhammed/7)

‘Ey İman edenler sabırla ve namazla yardım dileyin, gerçekten Allah sabredenlerle beraberdir.’ (Bakara/153)

Paylaş